Mapa serwisu System zamówień internetowych Wyprzedaże
CERPOL - ceramiczna prefekcja
OFERTA > PUSTAKI CERAMICZNE > IINFORMACJE TECHNICZNE > Odporność ogniowa ścian

     
 
Odporność ogniowa ścian

Odporność ogniową ścian z drobnowymiarowych elementów murowych ustala się z uwzględnieniem oddziaływania „wyjątkowego pożaru standardowego”, określonego przez PN-EN 1363-1:2012 oraz funkcji pełnionej przez ścianę w budynku.

Rozróżnia się ściany nośne i nienośne, a także oddzielające i nie pełniące funkcji oddzielającej. Odporność ogniową ścian murowanych ustala się w zależności od:
rodzaju (materiału) użytych elementów murowych,
grupy elementów murowych (1, 2 lub 3) wg PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 (tablica 3.1),,
wskaźnika wykorzystania nośności ściany „alfa”, którego wartość ustala się jako stosunek wartości obliczeniowych sił zewnętrznych do wartości obliczeniowej nośności ściany.
W wyniku analizy odporności ogniowej można wyróżnić dla ścian:
klasę odporności ogniowej z uwagi na kryterium nośności oznaczonej jako np: R30, R60,...
klasę odporności ogniowej z uwagi na kryterium szczelności oznaczonej jako np: E30, E60,...
klasę odporności ogniowej z uwagi na kryterium izolacyjności oznaczonej jako np: I30, I60,...
Liczba po symbolu klasy oznacza odporność mierzoną w minutach.


Odporność ogniową ścian z elementów ceramicznych produkowanych przez CERPOL otynkowanych obustronnie tynkiem o grubości 10mm w zależności od poziomu obciążenia przedstawia tablica:


 
     

© 2019 CERPOL designAgencja Reklamowa
Powrót do strony głównej